Klauzula informacyjna dla Reprezentantów Towarzystwa, Reprezentantów Spółek Portfelowych oraz Reprezentantów Kontrahentów

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), przesyłamy pakiet informacji wyjaśniający w jaki sposób „KATHARSIS ZARZĄDZANIE” sp. z o.o. przetwarza dane osobowe reprezentantów swoich Kontrahentów, w związku z zawarciem umowy o obsługę księgową lub kadrową Chcemy, aby nasi Partnerzy Biznesowi mogli łatwiej zrozumieć, w jaki sposób pozyskujemy dane osobowe oraz w jaki sposób je przetwarzamy. Z najwyższą starannością dbamy o przetwarzane dane osobowe osób fizycznych. Dbając o ochronę danych osobowych naszych Kontrahentów, ulepszamy opis procedur oraz stosowane rozwiązania technologiczne.I Administrator danych osobowych

„KATHARSIS ZARZĄDZANIE” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań), w świetle obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego potocznie RODO, jest administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator Danych Osobowych).

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujący sposób: poprzez e-mail: m.mrozowska@katharsis2.pl telefonicznie: 693 302 143 Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych ani swojego przedstawiciela. Administrator Danych Osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

II Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez Administratora Danych Osobowych w związku z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym Katharsis Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania umowy o zarządzanie portfelem),
b) spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych podmiotom powiązanym, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

III Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa firmy, korespondencyjny adres służbowy, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu.

W sytuacji, gdy Administrator żąda podania danych osobowych, ich podanie nie jest obowiązkowe, jednakże konieczne dla potrzeb nawiązania i prowadzenia współpracy gospodarczej pomiędzy Administratorem a kontrahentem.

Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Jeśli dane osobowe nie pochodzą od osoby, której dotyczą, wówczas pozyskiwane są ze źródeł powszechnie dostępnych w Internecie (np. CEIDG, KRS, strona firmowa itp.) albo od kontrahentów Administratora.

IV Podmioty, którym powierzane są dane osobowe

Dane osobowe są przekazywane:

 1. podmiotom wykonującym na rzecz Administratora prace audytorskie, konsultacyjne, doradztwa finansowego, prawnego, podatkowego,

 2. podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną, w tym obsługę serwerów i sieci,

 3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi technologiczne,

 4. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe oraz rachunkowe,

 5. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,

 6. organom administracji państwowej – na ich żądanie, złożone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Niektórzy z podwykonawców Administratora mają siedzibę w krajach położonych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu w Unii Europejskiej. Zawsze gdy tak się dzieje, Administrator dba, aby podmiot, któremu dane przekazuje dawał odpowiednie gwarancje i zapewnienia związane z bezpieczeństwem danych osób fizycznych. Dostawcy Administratora posiadają certyfikat tzw. Tarczy Prywatności (Privacy Shield), zapewniający należytą ochronę danych osobowych, na poziomie adekwatnym do ochrony gwarantowanej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Unii Europejskiej.

V Czas przetwarzania danych osobowych,

Dane osobowe reprezentantów kontrahentów będą przechowywane przez okres prowadzenia współpracy gospodarczej pomiędzy Administratorem a kontrahentem, a także po jej zakończeniu, gdy istnieją uzasadnione przesłanki, że współpraca ta będzie wznowiona.

VI Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do przetwarzanych danych osobowych – osoba, której dane są przetwarzane w każdej chwili ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do żądania wydania mu informacji o tym czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz kopii jego danych osobowych,

 2. sprostowania i uzupełnienia przetwarzanych danych osobowych – osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w każdym czasie żądać niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, jak również uzupełnienia tych, pod warunkiem jednak, że Administrator nie będzie dysponował podstawą prawną, która umożliwi mu odmowę ich sprostowania lub uzupełnienia,

 3. usunięcia przetwarzanych danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać usunięcia danych osobowych jego dotyczących. Administrator może jednak odmówić realizacji tego prawa. Taka sytuacja będzie miała miejsce przede wszystkim wtedy, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przechowywania danych osobowych,

 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec czynności przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać, składając Administratorowi odpowiedni wniosek na dane wskazane w punkcie I. Administrator ma prawo weryfikacji tożsamości osoby realizującej prawa wskazane powyżej.

Ponadto, osoba, której dane są przetwarzane jest uprawniona do żądania, aby dane osobowe były przenoszone innemu administratorowi, jednakże tylko pod warunkiem, że przetwarzanie odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany i będzie to technicznie możliwe.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie odbywało się w oparciu o zgodę na przetwarzanie.

VII Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Data utworzenia: Mon Jun 17 11:10:45 2019
Domena utrzymywana w Hekko.pl - tani hosting tanie serwery